ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
ที่ ยธ 1204/110
ลว.30 ม.ค.59
รื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

(เฉพาะสำนักงานจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรฯ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   
ตช 0035.53/ว 47
ลว.25 ม.ค.59
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255
9
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)
   
ยธ1204/ ว 95
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transarency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   
คำสั่ง นรต.
ที่ 18/2559
ลว.19 ม.ค.59
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559