ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 2561  
 

 

270 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง