-กรอบแนวคิดและขอบเขต ปี 2516-
 
 
               

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหรงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ตลอดจนประเมิน "ระบบงาน" โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน "วัฒนธรรม" ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏบัติได้อย่างดี  โดยกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

           (1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
           (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
           (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
           (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
           (5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

การประเมินผล
คณะที่ปรึกษาได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทั้ง 222 หน่วยงาน ดังแสดงในตาราง

ตารางแนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและส่วนราชการที่รับการประเมิน

การประเมินผล

ผู้ประเมิน

ส่วนราชการ

1. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
      1.1 ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
      1.2  ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด
      1.3  ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
      1.4 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคำถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน (แบบสำรวจ Evidence - Based) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้
ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
3.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้น
4.  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ
5.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
6.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ท.

1.  จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
      1.1  รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
      1.2  รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่
ผู้ประเมินกำหนด
      1.3  รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด
      1.4  ตอบและส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สําหรับหน่วยงาน ส่งให้แก่ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด
2.  อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกําหนด
3.  รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน

 

 

 

 

                         จากแนวทางการประเมินผลดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแผนภาพที่ 2 ได้ดังนี้