-กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561-  
     
 

                หน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน จำนวน 223 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม
จำนวน 147 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด

   
หน่วยงานระดับกรม
1
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2
กรมประชาสัมพันธ์
3
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
7
สำนักงบประมาณ
8
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
9
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
10
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
15
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
16
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
17
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
18
กรมเจ้าท่า
19
กรมการขนส่งทางบก
20
กรมท่าอากาศยาน
21
กรมทางหลวง
22
กรมทางหลวงชนบท
23
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
24
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
25
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
26
กรมกิจการผู้สูงอายุ
27
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
28
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
29
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
30
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
31
กรมการข้าว
32
กรมชลประทาน
33
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
34
กรมประมง
35
กรมปศุสัตว์
36
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
37
กรมพัฒนาที่ดิน
38
กรมวิชาการเกษตร
39
กรมส่งเสริมการเกษตร
40
กรมส่งเสริมสหกรณ์
41
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
43
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
44
กรมหม่อนไหม
45
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46
กรมควบคุมมลพิษ
47
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
48
กรมทรัพยากรธรณี
49
กรมทรัพยากรน้ำ
50
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
51
กรมป่าไม้
52
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
53
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
54
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
55
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
56
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
57
กรมธุรกิจพลังงาน
58
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
59
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
60
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
61
กรมการค้าต่างประเทศ
62
กรมการค้าภายใน
63
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
64
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
65
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
66
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
67
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
68
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
69
กรมการปกครอง
70
กรมการพัฒนาชุมชน
71
กรมที่ดิน
72
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
73
กรมโยธาธิการและผังเมือง
74
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
75
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
76
กรมคุมประพฤติ
77
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
78
กรมบังคับคดี
79
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
80
กรมราชทัณฑ์
81
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
82
สำนักงานกิจการยุติธรรม
83
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
84
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
85
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
86
กรมการจัดหางาน
87
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
88
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
89
สำนักงานประกันสังคม
90
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
91
กรมการศาสนา
92
กรมศิลปากร
93
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
94
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
95
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
96
กรมการแพทย์
97
กรมควบคุมโรค
98
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
99
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
100
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
101
กรมสุขภาพจิต
102
กรมอนามัย
103
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
104
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
106
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
107
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
108
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
109
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
111
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
112
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
113
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
114
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
115
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
116
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
117
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
119
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
121
กรมอุตุนิยมวิทยา
122
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
124
กรมพลศึกษา
125
กรมการท่องเที่ยว
126
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
127
กรมธนารักษ์
128
กรมบัญชีกลาง
129
กรมศุลกากร
130
กรมสรรพสามิต
131
กรมสรรพากร
132
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
133
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
134
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
135
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
136
กองบัญชากองทัพไทย
137
กองทัพบก
138
กองทัพเรือ
139
กองทัพอากาศ
140
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
141
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
142
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
143
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
144
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
145
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
146
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
147
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานระดับจังหวัด
1
จังหวัดเชียงราย
2
จังหวัดเชียงใหม่
3
จังหวัดน่าน
4
จังหวัดพะเยา
5
จังหวัดแพร่
6
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7
จังหวัดลำปาง
8
จังหวัดลำพูน
9
จังหวัดอุตรดิตถ์
10
จังหวัดกาฬสินธุ์
11
จังหวัดขอนแก่น
12
จังหวัดชัยภูมิ
13
จังหวัดนครพนม
14
จังหวัดนครราชสีมา
15
จังหวัดบึงกาฬ
16
จังหวัดบุรีรัมย์
17
จังหวัดมหาสารคาม
18
จังหวัดมุกดาหาร
19
จังหวัดยโสธร
20
จังหวัดร้อยเอ็ด
21
จังหวัดเลย
22
จังหวัดสกลนคร
23
จังหวัดสุรินทร์
24
จังหวัดศรีสะเกษ
25
จังหวัดหนองคาย
26
จังหวัดหนองบัวลำภู
27
จังหวัดอุดรธานี
28
จังหวัดอุบลราชธานี
29
จังหวัดอำนาจเจริญ
30
จังหวัดกำแพงเพชร
31
จังหวัดชัยนาท
32
จังหวัดนครนายก
33
จังหวัดนครปฐม
34
จังหวัดนครสวรรค์
35
จังหวัดนนทบุรี
36
จังหวัดปทุมธานี
37
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38
จังหวัดพิจิตร
39
จังหวัดพิษณุโลก
40
จังหวัดเพชรบูรณ์
41
จังหวัดลพบุรี
42
จังหวัดสมุทรปราการ
43
จังหวัดสมุทรสงคราม
44
จังหวัดสมุทรสาคร
45
จังหวัดสิงห์บุรี
46
จังหวัดสุโขทัย
47
จังหวัดสุพรรณบุรี
48
จังหวัดสระบุรี
49
จังหวัดอ่างทอง
50
จังหวัดอุทัยธานี
51
จังหวัดจันทบุรี
52
จังหวัดฉะเชิงเทรา
53
จังหวัดชลบุรี
54
จังหวัดตราด
55
จังหวัดปราจีนบุรี
56
จังหวัดระยอง
57
จังหวัดสระแก้ว
58
จังหวัดกาญจนบุรี
59
จังหวัดตาก
60
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61
จังหวัดเพชรบุรี
62
จังหวัดราชบุรี
63
จังหวัดกระบี่
64
จังหวัดชุมพร
65
จังหวัดตรัง
66
จังหวัดนครศรีธรรมราช
67
จังหวัดนราธิวาส
68
จังหวัดปัตตานี
69
จังหวัดพังงา
70
จังหวัดพัทลุง
71
จังหวัดภูเก็ต
72
จังหวัดระนอง
73
จังหวัดสตูล
74
จังหวัดสงขลา
75
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
76
จังหวัดยะลา