ขั้นตอนการดำเนินงานและตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ  
 
ในขั้นตอนดังกล่าวนี้ คณะทำงาน แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ดังนี้
            ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ             
            ก่อนดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
            1) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (1) ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ
                        (2) กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด
                        (3) จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            2) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                        รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ประกอบด้วย แผนการดำเนินโครงการและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด


            ระยะที่ 2 จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ
            1) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (1) จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานเป้าหมายภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                        (2) รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อดำเนินการประเมินตามแบบ Internal และ External
                        (3) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
                        (4) ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 1 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

            2) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                        (1) ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด
                        (2) รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External และผลการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence-based รอบที่ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด


            ระยะที่ 3 ดำเนินการสำรวจตามแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใส
            การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จากแบบสำรวจทั้ง
3 แบบ
            1) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (1) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ internal และ External ในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จ
                        (2) ดำเนินการตรวจประเมินแบบสำรวจ Evidence – based รอบที่ 2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
            2) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 จำนวน 10 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน
1 ชุด ประกอบด้วย
                        (1) รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ
                        (2) รายงานผลการตรวจประเมินผลแบบสำรวจ Evidence-Based รอบที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

            ระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย) การประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบสำรวจทั้ง
3 แบบ (Evidence - based, Internal, External) พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
            1) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (1) ดำเนินการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment – ITA) จากแบบสำรวจทั้ง 3แบบ (Internal/External/
Evidence-based Integrity& Transparency Assessment) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
                        (2) จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
                        (3) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริต (CPI)
                        (4) จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาประกอบด้วย รายงานผลการประเมินในภาพรวม บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายหน่วยงาน

            2) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                        (1) รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 100 ชุด
                        (2) รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายหน่วยงาน จำนวน 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) หน่วยงานละ 5 ชุด รวมจำนวน 1,125 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล