ขั้นตอนการดำเนินงานและตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ  
 
ในขั้นตอนดังกล่าวนี้ คณะทำงาน แบ่งการดำเนินงานเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
            ๗.๑ ระยะที่ ๑  เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                        ๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                                    (๑) ประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ
                                    (๒) กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด พร้อมทั้งแผนการจัดทำคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล
                                    (๓) จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                        ๒)ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                                    (๑) แผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียดจำนวน๑๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี
                                    (๒) แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมแผ่นซีดี

            ๗.๒ ระยะที่ ๒ จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
                        ๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                                    (๑) จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานเป้าหมายภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                                    (๒) รวบรวมรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อดำเนินการประเมินตามแบบ Internal และ External
                                    (๓) ดำเนินการสำรวจตามแบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment
                                    (๔) จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙ตามแบบประเมิน Internal Integrity andTransparency Assessment
                        ๒) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                                    (๑) ทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล
                                    (๒) รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙ตามแบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessmentจำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี

            ๗.๓ ระยะที่ ๓ ดำเนินการสำรวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) จากแบบประเมินทั้ง ๓ แบบ
            ๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (๑) ดำเนินการสำรวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) จากแบบประเมินทั้ง ๓ แบบ
                        (๒) รวบรวมแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence - based) และหลักฐานหรือเอกสารประกอบ
                        (๓) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)
                        (๔) จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ประกอบด้วย
                                    - รายงานผลการสำรวจตามแบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment และ External Integrity and Transparency Assessment ตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ
                                    - รายงานผลตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)

            ๒) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย
                        (๑) รายงานผลการสำรวจตามแบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment และExternal Integrity and Transparency Assessmentตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี
                        (๒) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี

            ๗.๔ ระยะที่ ๔ (ระยะสุดท้าย) ติดตามการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบประเมินทั้ง ๓ แบบ (Evidence - based, Internal, External)พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
             ๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน
                        (๑) ดำเนินการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity&Transparency Assessment – ITA)จากแบบประเมินทั้ง ๓ แบบ (Internal/External/
Evidence-basedIntegrity& Transparency Assessment) พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ
                        (๒) จัดทำรายงานผลการประเมินหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๒๘ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕ ชุด รวมจำนวน ๒,๑๔๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี โดยจัดส่งให้กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจำนวนหน่วยงานละ ๒ ชุด พร้อมแผ่นซีดี ส่วนที่เหลือจะส่งมอบให้กับสำนักงาน ป.ป.ท.
                        (๓) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหารฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะบทสรุปผู้บริหารจะมีภาคภาษาอังกฤษด้วย)
            ๒) ตัวบ่งชี้/เป้าหมายของโครงการ
                        (๑) รายงานผลการประเมินรายหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๒๘ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕ ชุด รวมจำนวน ๒,๑๔๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี
                        (๒) หลักฐานการส่งรายงานผลการประเมินให้กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนหน่วยงานละ ๒ ชุด พร้อมแผ่นซีดี
                        (๓) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหารฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะบทสรุปผู้บริหารจะมีภาคภาษาอังกฤษด้วย) จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมแผ่นซีดี
 
 
     

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

parajumpers schweiz moncler jacket timberland shoes moncler outlet canada goose zug moncler jacke woolrich jacken duvetica daunenjacke barbour schweiz ugg boots moncler outlet canada goose jacke barbour jacke canada goose schweiz moncler mantel woolrich jacken damen duvetica jacken