ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
 
     
 
         กรม
                   คะแนน ITA พ.ศ. 2560 กรม (จำแนกตามกระทรวง)
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2560 กรม
         จังหวัด
                   คะแนน ITA พ.ศ. 2560 จังหวัด (จำแนกตามภาค)
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2560 จังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2560 สำนักงานจังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด