ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 
     
 
         หนังสือนำส่งรายงานการประเมิน ITA พ.ศ. 2559
         หนังสือรายงานผลการประเมิน ITA พ.ศ. 2559 ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
         กรม
                   คะแนน ITA พ.ศ. 2559 กรม (จำแนกตามกระทรวง)
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 กรม
         จังหวัด
                   คะแนน ITA พ.ศ. 2559 จังหวัด (จำแนกตามภาค)
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 จังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 สำนักงานจังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
         องค์การมหาชน
                   คะแนน ITA พ.ศ. 2559 องค์การมหาชน (จำแนกตามกระทรวง)
                   อันดับ ITA พ.ศ. 2559 องค์การมหาชน