ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
 
     
 
         หนังสือแจ้งผลคะแนน ITA 58
         ระดับกรม 147 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด 228 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับจังหวัด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลนคร 30 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมือง 174 หน่วยงาน
         ระดับท้องถิ่น องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 หน่วยงาน