-ขอบเขตการดำเนินงาน-
 
 
        
         ขอบเขตในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้
            ขอบเขตด้านเนื้อหา
                      ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น และรวบรวมผลการประเมินจัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายงานผลการประเมินในภาพรวม ข้อเสนอแนะการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ข้อเสนอแนะแนวทางการนำเครื่องมือ ITA ไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย และรายงานผลการประเมินรายหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

            ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา
                      การประเมิน ITA ใช้วิธีวิจัยที่สำคัญ 2 วิธี คือ
                       การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบสำรวจ Evidence – based โดยให้หน่วยงานภาครัฐตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ   
                        การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ External และแบบสำรวจ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจในเรื่องการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
                      คณะที่ปรึกษาจะดำเนินการสำรวจตามระบบการประเมิน ITA ด้วยแบบสำรวจ 3 แบบ ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด คือ
                       แบบสำรวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย

                       แบบสำรวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย

                       แบบสำรวจ Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบสำรวจและแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือประกอบ

            กลุ่มประชาการเป้าหมาย
                       
กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตำแหน่งของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย จะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

                        กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมภารกิจและประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย จะดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

                        กลุ่มประชากรเป้าหมายสำหรับแบบสำรวจ Evidence-based ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

                       ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแบบสำรวจได้ตามที่กำหนด เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่ใช่ความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าจำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นมีคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ

              การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
                       การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 377 หน่วยงาน ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้จัดส่งรายชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อทำการสุ่มตัวอย่างโดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ ส่วนในกรณีที่มีชั้นยศก็ให้กระจายไปตามชั้นยศและสายงาน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร จากนั้นที่ปรึกษาจะใช้แบบสำรวจ Internal โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย

                       สำหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้จัดส่งข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้น ที่ปรึกษาจะใช้แบบสำรวจ External โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่คณะที่ปรึกษาเห็นว่า มีความเหมาะสมในการวิจัย

                       ส่วนแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย สำหรับตอบประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

              จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
                   ดำเนินการทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC) จำนวน 1 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
                                      1) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน
                                      2) ตำแหน่งงาน
                                      3) รายชื่อหน่วยงาน
                                      4) ที่อยู่หน่วยงาน
                                      5) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
                                      6) ID Line (ถ้ามี)
                                      7) อีเมลของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

   

              การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
                  จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในภาพรวม ดังนี้

                        รายงานผลการประเมินในภาพรวม พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 100ชุด โดยจัดผลการประเมินของกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
                                      กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 149 หน่วยงาน
                                      กลุ่มที่ 2 จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
(จังหวัดละ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 228 หน่วยงาน)

                        รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายหน่วยงาน จำนวน 225 หน่วยงาน (377 หน่วยรับประเมิน) หน่วยงานละ 5 ชุด รวมจำนวน 1,125 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล