-ขอบเขตการดำเนินงาน-  
 
           ขอบเขตในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นต่อไปนี้
           ๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
                      ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)ของสำนักงาน ป.ป.ช.และรวบรวมผลการประเมินจัดทำเป็นบทสรุปผู้บริหารและรายงานผลการประเมินในภาพรวมและรายหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

           ๔.๒ ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา
                      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)ใช้วิธีวิจัยที่สำคัญ ๒ วิธี คือ
                      ๔.๒.๑ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
หรือหลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมิน Evidence – based Integrity and Transparency Assessment โดยให้หน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ       

                      ๔.๒.๒ การวิจัยจากกลุ่มสำรวจตัวอย่าง (Sample Survey Research)โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment และ Internal Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
           ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
                      คณะที่ปรึกษาจะดำเนินการสำรวจตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ด้วยแบบประเมิน ๓ แบบ ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด คือ
                      ๔.๓.๑ แบบประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสำรวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview)หรือการสำรวจทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
                      ๔.๓.๒ แบบประเมิน External Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - free Index)โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) หรือการสำรวจทางไปรษณีย์ด้วยขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
                      ๔.๓.๓ แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคำถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงโดยใช้แบบประเมิน๑ชุดต่อ๑หน่วยงาน
           ๔.๔ กลุ่มเป้าหมาย
                      หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๗๖ ส่วนราชการ (รวม ๔๒๘ หน่วยงาน)
                      โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
                      - ส่วนราชการระดับกรม (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๔๗ หน่วยงาน
                      - ส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด (จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน)
                      - องค์การมหาชน จำนวน ๕๓ หน่วยงาน
                      หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

                      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
                      ๔.๔.๑ ประชากร ประกอบด้วย
                                 ๑) ผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานเป้าหมาย
                                 ๒) เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐในฐานะเป็นบุคลากรภายในองค์กร ของหน่วยงานเป้าหมาย
                      ๔.๔.๒ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ เนื่องจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ระยะเวลาที่จำกัด ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้น ที่ปรึกษากำหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
                      ๔.๔.๓ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
                      การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจำนวน ๔๒๘ หน่วยงาน ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการให้ส่งรายชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อทำการสุ่มตัวอย่างโดยให้กระจายตัวอย่างไปตามประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ส่วนในกรณีที่มีชั้นยศก็ให้กระจายไปตามชั้นยศและสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร จากนั้นที่ปรึกษาได้จัดส่งแบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment(แบบ IIT) ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและตอบกลับมาทางไปรษณีย์หรือใช้วิธีการสำรวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview)
สำหรับการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT) ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้รายชื่อที่อยู่ของกลุ่มผู้ใช้บริการ จากนั้นที่ปรึกษาจะทำการจัดส่งแบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment (แบบ EIT)ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและตอบกลับมาทางไปรษณีย์ หรือใช้วิธีการสำรวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview)
ส่วนแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) จะดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจให้แก่หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย สำหรับตอบประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุดต่อ๑หน่วยงาน
                      ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการจัดเก็บรวบรวมแบบประเมิน ที่ปรึกษาจะมีการประชุมหารือร่วมกับสำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบโครงการ


           ๔.๕ จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
           ที่ปรึกษาจะดำเนินการทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสานงาน (Point of Contact : POC)จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล อันประกอบด้วย
                      ๑) ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน
                      ๒) ตำแหน่งงาน
                      ๓) รายชื่อหน่วยงาน
                      ๔) ที่อยู่หน่วยงาน
                      ๕) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และเบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน
                      ๖) อีเมล์ของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

           ๔.๖ การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
           ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในภาพรวมดังนี้
                      ๔.๖.๑รายงานผลการประเมินในภาพรวม จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๑๐ชุด โดยจัดผลการประเมินของกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๔๗ หน่วยงาน
กลุ่มที่ ๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
(จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๒๘ หน่วยงาน)
กลุ่มที่ ๓ องค์การมหาชน จำนวน ๕๓ หน่วยงาน
                      ๔.๖.๒ บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)ในภาพรวม จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๑๐ ชุด
                      ๔.๖.๓ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรายหน่วยงาน จัดส่งให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๒๘ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕ ชุด รวมจำนวน ๒,๑๔๐ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล

 
 
     

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

parajumpers schweiz moncler jacket timberland shoes moncler outlet canada goose zug moncler jacke woolrich jacken duvetica daunenjacke barbour schweiz ugg boots moncler outlet canada goose jacke barbour jacke canada goose schweiz moncler mantel woolrich jacken damen duvetica jacken