วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 61  
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กรมการศาสนา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ External
 
   
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 60
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 เม.ย.2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกิจการผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี) External
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 เม.ย.2560
กรมกิจการผู้สูงอายุ (บ้านบางแค) External
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี External
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.2560
กรมการข้าว External
สำนักงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.นครศรีธรรมราช
กรมท่าอากาศยาน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 เม.ย.2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 เม.ย.2560
กรมเจ้าท่า External
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดตาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.2560
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ External
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมอนามัย
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เขตสาธร) External
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 เม.ย.2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรฯ จ.มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.2560
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน External
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานจังหวัดเชียงราย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 มี.ค.2560
สำนักงานจังหวัดยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ตาก
 สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.มุกดาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมที่ดิน
กรมคุมประพฤติ
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 28 มี.ค.2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
กองทัพอากาศ
กรมราชทัณฑ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 มี.ค.2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.กาญจนบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
สสจ. สนจ. ทสจ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 24 มี.ค.2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.บึงกาฬ
สำนักงานจังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.น่าน
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.อ่างทอง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 มี.ค.2560
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมบังคับคดี Ex
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานประกันสังคม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 22 มี.ค.2560
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Ex
กรมทรัพยากรธรณี
กรมราชทัณฑ์ Ex
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานจังหวัดหนองคาย
สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 มี.ค.2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมสุขภาพจิต
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมปศุสัตว์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 มี.ค.2560
กรมการท่องเที่ยว
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมประมง
กรมพลศึกษา
กรมวิชาการเกษตร
สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักนโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 มี.ค.2560
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร Ex
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 มี.ค.2560
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16 มี.ค.2560
กรมการข้าว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมฝนหลวงการบินเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 มี.ค.2560
กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14 มี.ค.2560
กรมการปกครอง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 13 มี.ค.2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 มี.ค.2560
กรมประชาสัมพันธ์
กรมเจ้าท่า
กรมบังคับคดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9 มี.ค.2560
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 มี.ค.2560
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 มี.ค.2560
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจังหวัดนครปฐม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 6 มี.ค.2560
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
     เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัดนครราชสีมา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 มี.ค.2560
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 2 มี.ค.2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 มี.ค.2560
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมการศาสนา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 28 ก.พ.2560
กรมทางหลวง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 27 ก.พ.2560
กรมสรรพสามิต
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 24 ก.พ.2560
สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรน้ำ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 ก.พ.2560
กรมศุลกากร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 22 ก.พ.2560
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 ก.พ.2560
กรมธุรกิจพลังงาน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 ก.พ.2560
กรมทางหลวงชนบท
กรมสรรพากร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 ก.พ.2560
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนนทบุรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14 ก.พ.2560
กรมการขนส่งทางบก
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
 
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 59
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการท่าอากาศยาน
กรมการท่องเที่ยว
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เม.ย.59
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมราชทัณฑ์
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 เม.ย.59
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดยโสธร
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดยโสธร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลำพูน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด External
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมศิลปากร
กรมทางหลวง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กองทัพเรือ
กรมเจ้าท่า
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.59
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง องค์การมหาชน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การมหาชน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 1 เม.ย.59
สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดแพร่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรฯ จ.เพชรบูรณ
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัด สสจ. และสำนักงานทรัพยากรฯ จ.มหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
กรมสรรพากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมวิชาการเกษตร
กรมสรรพสามิต
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 มี.ค.59
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
     กับประเทศเพื่อนบ้าน
สำนักงานจังหวัดตรัง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานทรัพยากรฯ จ.สกลนคร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมทางหลวงชนบท
กองทัพอากาศ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 29 มี.ค.59
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานจังหวัดน่าน
สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 28 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดน่าน
สำนักงานทรัพยากรฯ จ.สตูล
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานจังหวัด&สำนักงานทรัพยากรฯ จ.หนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน
สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 25 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดพิจิตร
สำนักพระราชวัง
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดเลย
สำนักงานจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สำนักงานจังหวัดพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 24 มี.ค.59
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมการศาสนา
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดพัทลุง
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจังหวัด&สำนักงานทรัพยากรฯ จ.กำแพงเพชร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดจันทบุรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 23 มี.ค.59
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอุดรธานี
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัด& สำนักงานทรัพยากรฯ จ.สมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เก็บ EX
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสระแก้ว
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานทรัพยากรฯจังหวัดพะเยา
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 22 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจังหวัดและทรัพยากรฯ จ.ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมบัญชีกลาง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 มี.ค.59
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานประกันสังคม
กรมคุมประพฤติ
สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 มี.ค.59
สนจ. ทสจ. สสจ. ชลบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ กาญจนบุรี
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สนจ.-ทสจ.นราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 17 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดปัตตานี
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
กรมป่าไม้
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน External
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรมธนารักษ์
กรมศุลกากร
กรมการข้าว
กรมประมง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 16 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดมุกดาหาร
สนจ.สมุทรสงคราม และทสจ.สมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจังหวัดชุมพร
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานจังหวัดแพร่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ External
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Internal
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 15 มี.ค.59
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานทรัพยากรฯ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมราชองครักษ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักการงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม External
สำนักงานกิจการยุติธรรม Internal
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 14 มี.ค.59
สำนักงานจังหวัดระนอง
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดระนอง
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดนครปฐม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 มี.ค.59
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสงขลา
สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานทรัพยากรฯ จ.นนทบุรี
สำนักงานจังหวัด & สนง.ทรัพยากรฯ จ.อุบลราชธานี
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจังหวัดพังงา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 9 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์์
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 8 มี.ค.59
สำนักงานจังหวัด &  สำนักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์
สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดภูเก็ต
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 มี.ค.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
   
VDO : ประชุมชี้แจงโครงการฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(เฉพาะส่วนราชการระดับกรม/องค์การมหาชน)


26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(เฉพาะสำนักงานจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรฯ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (Moph ITA) สู่การพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี

บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ
วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการ สำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข