- วัตถุประสงค์ -  
     
 
2.1 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
   
2.2 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และครรลองของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม