หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  กรอบการประเมินคุณธรรม  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 60  
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดยที่ปรึกษา)
 
  คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ
    (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 
   
  หลักการและเหตุผล  
  วัตถุประสงค์  
  ประโยชน์ที่จะได้รับ  
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 
  กรอบแนวคิดและขอบเขต  
  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย  
  รายชื่อผู้ประสานงาน
     ของหน่วยงาน
 
  คำนิยามศัพท์ Internal,External  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลาปี 59  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 59  
   
  แนวคิดการประเมินคุณธรรมฯ  
  กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  
  ปฏิทินกรอบระยะเวลา  
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
  เอกสารคำบรรยายชี้แจง
     การประเมิน
 
  ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA  
  ค่านำหนักแต่ละดัชนี  
  หนังสือเวียน  
  ประมวลภาพการลงพื้นที่  
  แบบสำรวจ/คำอธิบาย  
  ผลคะแนนการประเมินฯ ปี 58  
   
 
  สำนักงาน ป.ป.ท.  
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
   
     
 
 
Facebook/โครงการฯ
 
 
 
 
 


     
 
 
****แจ้ง E-mail ปี 2560 : ita.admin@pacc.go.th
   
กำหนดส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence – based) รอบที่ 2
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงานสามารถส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์
พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยรับประเมิน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560


โดยท่านสามารถนำส่งได้ด้วยตนเอง หรือจัดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สถานที่จัดส่ง สำนักงานโครงการ ITA เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35
                    แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือกำหนดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน
(หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานระดับจังหวัด)

   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (20/12/2559)
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) (20/12/2559)
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 2
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 1
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560
 
 

 อ่านทั้งหมด>>

 
 
 
 
ที่ ปท 0004/ว 186 ลว.1 ธ.ค. 59
เรื่องแจ้งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
   
 
   
 
     
     
     
 
วิดีโอและภาพกิจกรรม ITA 60
   
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 21 เม.ย.2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกิจการผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี) External
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 20 เม.ย.2560
กรมกิจการผู้สูงอายุ (บ้านบางแค) External
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี External
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ External
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 19 เม.ย.2560
กรมการข้าว External
สำนักงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.นครศรีธรรมราช
กรมท่าอากาศยาน
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 18 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 11 เม.ย.2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 10 เม.ย.2560
กรมเจ้าท่า External
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 7 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 5 เม.ย.2560
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดตาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 4 เม.ย.2560
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ External
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมอนามัย
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เขตสาธร) External
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 3 เม.ย.2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรฯ จ.มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 31 มี.ค.2560
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน External
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานจังหวัดเชียงราย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
 
ลงพื้นที่เก็บแบบประเมิน
วันที่ 30 มี.ค.2560
สำนักงานจังหวัดยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ตาก
 สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.มุกดาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมที่ดิน
กรมคุมประพฤติ
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี