กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
 
 
          ๕.๑ กรอบแนวคิดของการประเมิน
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC)จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน โดยจำแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
                    ๑. ความโปร่งใส (Transparency)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน
                    ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
                    ๓. การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - free Index)ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
                    ๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน
                    ๕. คุณธรรมในการทำงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
          โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการรับสิ่งของต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงาน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างต้องทำให้เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นำไปสู่การทำให้สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของประเทศ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีวัฒนธรรมคุณธรรมที่เข้มแข็งในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร เป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และประการสำคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

          ๕.๒ ขอบเขตของการประเมิน
                    ๕.๒.๑ ส่วนราชการระดับกรม (เฉพาะส่วนกลาง) ขอบเขตการประเมิน ส่วนราชการระดับกรม เฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๗ กรม
                    ๕.๒.๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมระดับอำเภอ)
ประเมินจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดไม่เกิน๓ หน่วยงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
                    ๕.๒.๓ องค์การมหาชน
ขอบเขตการประเมินหน่วยงานระดับองค์การมหาชน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน และหน่วยงานในกำกับที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน ๕๓ หน่วยงาน
                    ๕.๒.๔ บุคลากร (การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบที่ ๑)
แบบประเมินการรับรู้สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment) “บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างน้อย ๑ ปีผู้ประเมินจะทำการสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
                    ๕.๒.๕ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการเมินตามแบบที่ ๒) แบบประเมินการรับรู้สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External integrity and Transparency Assessment)“ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น ผู้ที่เป็นคู่สัญญา ผู้ขออนุมัติ อนุญาต ผู้มารับบริการฯลฯ โดยผู้ประเมินจะทำการสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
                    ๕.๒.๖ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบข้อคำถามตามแบบประเมินแบบที่ ๓
แบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) เว้นแต่ข้อคำถามที่กำหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่นๆ

          ๕.๓ แนวทางการประเมินผล
                    คณะที่ปรึกษาจะได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้ง ๔๒๘หน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ ๑

แนวทางการประเมินผล
ผู้ประเมิน
ส่วนราชการ
๑. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อ
     ๑.๑ ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน๒คนเพื่อเป็นผู้ประสานงาน ประจำหน่วยงาน
     ๑.๒ ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่
ผู้ประเมินกำหนด
     ๑.๓ ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับหน่วยงานตามจํานวนที่ผู้ประเมิน กําหนด
     ๑.๔ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคำถามและรวบรวม
ข้อมูลหลักฐาน ประกอบตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ สําหรับหน่วยงาน (แบบประเมิน Evidence Base)พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๓.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เบื้องต้น
๔.  รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ
๕.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
๖.  จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่สํานักงานป.ป.ท.

๑. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
     ๑.๑ รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน๒คนเพื่อเป็นผู้ประสานงาน ประจำหน่วยงาน
     ๑.๒ รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่
ผู้ประเมินกำหนด
     ๑.๓ รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่
ผู้ประเมินกำหนด

     ๑.๔ ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบประเมินEvidenceBase)
พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบ
ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สําหรับ
หน่วยงาน ส่งให้แก่ผู้ประเมินตาม ระยะเวลาที่กําหนด
๒. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสฯเบื้องต้นตามระยะเวลาที่
ผู้ประเมินกําหนด
๓. รับผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะในการ พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน

จากแนวทางการประเมินผลดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแผนภาพที่ ๒ ได้ดังนี้
 
 
 
     

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

parajumpers schweiz moncler jacket timberland shoes moncler outlet canada goose zug moncler jacke woolrich jacken duvetica daunenjacke barbour schweiz ugg boots moncler outlet canada goose jacke barbour jacke canada goose schweiz moncler mantel woolrich jacken damen duvetica jacken