-หลักการและเหตุผล-
 
 
             
                  การปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ทำให้หน่วยงานภาครัฐมีการนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ในการดำเนินภารกิจ เพื่อความสอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพราะความโปร่งใสเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการเปิดเผยและตรงไปตรงมาของการปฏิบัติงานทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สังคมจะรับรู้ถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและมีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ดีตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมายังคงมีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International :TI) ที่ได้จัดอันดับภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศต่างๆ และพบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยจากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีค่าคะแนน CPI อยู่ที่ ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และอยู่ในอันดับที่ ๘๕ จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก  (Corporation Perception Index Report, ๒๐๑๔)แม้ว่าอันดับภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยจะดีขึ้นในสายตาขององค์กรระหว่างประเทศก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนระดับชาติ เนื่องจากการทุจริตเป็นต้นตอของปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวอีกด้วย
                   จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน จึงกำหนดทิศทางและนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)จากการทำความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการแนวคิดการประเมินคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity Assessment)ขององค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลีประยุกต์เข้ากับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลัก ตัวชี้วัด และประเด็นในการสำรวจต่างๆ ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ประการสำคัญคือสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกโดยรวมต่อหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
                   ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ได้แก่
 
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๔๗ หน่วยงาน
๒. ส่วนราชการระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จำนวน ๗๖ หน่วยงาน
 (ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๖ หน่วยงาน
๔. เทศบาลนคร จำนวน ๓๐ หน่วยงาน
๕. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน ๒ หน่วยงาน
๖. เทศบาลเมือง จำนวน ๑๗๔ หน่วยงาน

                   ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงได้จัดทำข้อเสนอเพื่อดำเนินการตามโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”โดยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสครั้งนี้จะประเมินแบบภายใน(Internal Integrity & Transparency Assessment) คือการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และการประเมินแบบ (ExternalIntegrity & Transparency Assessment) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะได้ผลสะท้อนกลับให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนทั้งจากภายในและภายนอกคุณค่าของโครงการครั้งนี้จะทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรวมทั้งให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป
 
 
     

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

polo lacoste pas cher air max pas cher lunette chanel mbt soldes bracelet pandora nike free run pas cher shox pas cher ceinture hermes pas cher hollister france nike air max pas cher doudoune duvetica ugg pas cher duvetica doudoune bijoux pandora nike free 5.0 pas cher christian louboutin homme

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

nike factory oakley holbrook polo ralph lauren outlet polos ralph lauren outlet nike roshe run baratas mbt outlet bolsos michael kors ralph lauren outlet montblanc boligrafos oakley españa boligrafos montblanc mbt madrid nike air huarache baratas nike air force baratas nike air force 1 baratas gafas louis vuitton

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

adidas tubular adidas yeezy adidas gazelle adidas schuhe new balance nike air force adidas zx flux nike air max 90 asics schuhe nike air max adidas nmd adidas superstar converse schuhe nike air max thea adidas stan smith

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

prada shoes peuterey uk cheap vibram five fingers uk mont blanc pens cheap hollister uk cheap air jordans uk hollister outlet uk gucci belt uk air jordan uk cheap new balance trainers uk parajumpers uk cheap air max 90 prada shoes uk gucci belt cheap nike air max 90 cheap new b

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe run flyknit gafas oakley baratas nike roshe flyknit nike free flyknit belstaff madrid ray ban aviator baratas duvetica outlet nike free rn new balance hombre baratas cinturones gucci ugg rebajas cinturon gucci nike cortez peuterey mujer

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

nike roshe flyknit nike air max 90 lacoste rea canada goose jacka canada goose dam nike roshe one dam moncler jacka nike air force dam canada goose jacka dam parajumpers jacka herr nike free flyknit moncler vest nike free run flyknit barbour jacka woolrich jacka louis vuitton plånbok

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

parajumpers schweiz moncler jacket timberland shoes moncler outlet canada goose zug moncler jacke woolrich jacken duvetica daunenjacke barbour schweiz ugg boots moncler outlet canada goose jacke barbour jacke canada goose schweiz moncler mantel woolrich jacken damen duvetica jacken