-ประโยชน์ที่จะได้รับ ปี 2561-  
     
 

                - หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

                - หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                - หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ