-ช่องทางการติดต่อประสานงาน-
 
 

สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 31 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ผู้ประสานงาน

นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน
นางสาวอรณิช สุขบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกำจร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412


ที่ปรึกษาโครงการ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 08 1826 3932
รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์ 06 1156 4951


Website : www.itapacc.com
Facebook : www.facebook.com/โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
E-mail: ita.admin@pacc.go.th

ที่อยู่ สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2412 3284
โทรสาร 0 2864 9328